Privacyverklaring

In mijn bedrijf Swetlana Spreekt verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, lees je in deze privacyverklaring.

Toestemming klant voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Swetlana Spreekt, gevestigd aan de Van Speykstraat 62, 2901BD in Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.swetlanaspreekt.nl
06-50478753

info@swetlanaspreekt.nl

Swetlana Westermeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Swetlana Spreekt. 

Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden, bijvoorbeeld via je werkgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Ik voer de administratie zelf uit. De gegevens die op o.a. facturen staan worden op OneDrive bewaard. Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Voor de financiële administratie gelden wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@swetlanaspreekt.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling
  • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • het verwerken van persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting voor is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of systemen:

  • Office365 (Word, Excel)
  • OneDrive
  • Virusscan & Firewall

Door het gebruik van deze programma’s zijn de dossiers op een veilige manier opgeslagen en niet toegankelijk zonder password.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens: 2 jaar vanaf het laatste contact
  • Behandeldossiers: 2 jaar vanaf het laatste contact
  • Financiële gegevens: 10 jaar (wettelijk verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel de inhoud van jouw dossier met derden alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@swetlanaspreekt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@swetlanaspreekt.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligde dossiers door middel van versleuteling in de OneDrive en beveiligingssoftware zoals een virusscanner.

Swetlana Westermeijer
Swetlana Spreekt

Scroll to top